Általános Felhasználási Feltételek - AD Solutions Kft.
Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásunkat!

Az Eladólak.hu oldal a Felhasználók számára korlátlan számú, állás és munka témakörébe tartozó általános apróhirdetés elhelyezését díjmentesen biztosítja.

Regisztráció

Az Eladólak.hu oldalon való hirdetés feladásához a Felhasználóknak regisztrációra nincs szükségük.

Felelosség

A Felhasználók által az Eladólak.hu oldalon közzétett tartalomért (ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemu vagyoni vagy nem vagyoni kárért) kizárólag a Felhasználók tartoznak felelosséggel. Következésképpen, a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetové vagy elérhetové tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzoi vagy jogi oltalom alá eso szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például buncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik.
A hirdetésekhez a Felhasználók jogosultak az Üzemelteto által meghatározott méretu és mennyiségu kép,- és/vagy szöveg tartalmak (a továbbiakban együttesen: Felhasználói Tartalmak illetve külön-külön minden egyes ilyen anyag: Felhasználói Tartalom) feltöltésére. Ezek kizárólag az adott hirdetés tartalmával lehetnek kapcsolatosak. A Felhasználó bármikor jogosult az általa feltöltött tartalom eltávolítására.
Az információs rendszerek biztonságát sérto magatartásokkal (ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, az Üzemelteto birtokában lévo személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker- tevékenységeket is) okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelos, ezért az Üzemelteto felelosségét kizárja.

Üzemelteto a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelosséget nem vállal.

Üzemelteto ezenfelül nem teheto felelossé és nem vállal felelosséget semmiféle kárért, közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségbol, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésbol származó olyan károkért, amelyek az Eladólak.hu oldalon található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerzodéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
Továbbá Üzemelteto semmilyen felelosséget nem vállal harmadik fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

Amennyiben az Üzemelteto tudomására jut, hogy Felhasználó harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sérto tartalmat helyezett el az Eladólak.hu oldalon, a jogsérto tartalmat akár elozetes figyelmeztetés nélkül is eltávolíthatja és az esetlegesen keletkezett károkért és valamennyi egyéb következményért való felelosséget az adott tartalom elhelyezéséért felelos személyre hárítja. A szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén Üzemelteto a jogszabályok által megkívánt keretek között együttmuködik a hatóságokkal a jogsértést elköveto személyek felelosségre vonása érdekében.

Az Eladólak.hu üzemeltetoje fenntartja magának a változtatás jogát mind az általa üzemeltetett weboldal, mind pedig az azokon szereplo apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében, valamint a hirdetési feltételek módosításában. Továbbá az Üzemelteto fenntartja magának a jogot az Eladólak.hu oldalain elhelyezett tartalmak minden elozetes értesítés nélküli törlésére az alábbi esetekben:

- jogszabályba, különösen a reklámtörvény tilalmaiba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül
- a netikett szabályaiba vagy a jó erkölcsbe ütközik
- nem a rovat jellegének megfelelo
- az oldal struktúrájába nem illo adatok, képek, fájlok
- megtéveszto információt tartalmaz
- szerzoi jogokat (különösen jogvédett termékek (CD, DVD, VHS, CD-ROM) másolatai), személyhez fuzodo jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért
- eroszakra buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz
- félelemérzetet kelt
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlodésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, eroszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnott korúakat áru vásárlására ösztönözzék
- indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kello információt az állatról/termékrol, a valóságnak vélhetoen nem megfelelo adatokat tartalmaz
- az olyan áruk reklámozása, amelyek eloállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik
- ha a tartalom technikai problémát okoz a szerveren, nem megfelelo formátumú
- a hirdetésnek álcázott, de valójában sem állat, sem azzal kapcsolatos termék hirdetését nem tartalmazó közlemények, állásfoglalások, üzenetek

Amennyiben a Felhasználó a Szabályzat rendelkezéseibe ütközoen vagy egyébként visszaélésszeruen használja a szolgáltatást, az Üzemelteto jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetové tett tartalmat elozetes értesítés nélkül törölni.

Az Üzemelteto fenntartja annak jogát, hogy a nem megfelelo kategóriában szereplo hirdetéseket elozetes értesítés nélkül átsorolja más, a hirdetés tartalmának megfelelo kategóriába. Amennyiben a hirdetés feladója szándékosan, több alkalommal is rossz kategóriában adja fel hirdetését, kizárható a hirdetok körébol, hirdetései törlésre kerülnek. Az Üzemelteto nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes muködését. Az oldalak használata a Felhasználó saját kockázatára és felelosségére történik.
Az Üzemelteto nem vállal semmilyen felelosséget a szolgáltatás egyes részeire vagy akár teljes egészére vonatkozó leállásokból, szüneteltetésébol, illetve az oldalak elozetes figyelmeztetés és értesítés nélküli megváltoztatásaiból eredo vélt vagy valós károkért.
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggo szolgáltatások egyes kérdéseirol szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az Üzemelteto szolgáltatásait megrendelo Felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében a Felhasználó minosül szolgáltatónak.
Üzemelteto fenntartja a jogot, hogy egyes felhasználókat, e-mail cím, IP cím, telefonszám alapján kitiltson a szolgáltatás elérésébol. A tiltás feloldása minden esetben egyedi elbírálás alá esik.

Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató jelen Általános Felhasználási Feltételek (adatkezelési tájékoztató) szerves részét képezi, hirdetés feladásakor a látogató elfogadja annak megismerését és tudomásul vételét.

Szerzői jogok

Az Eladólak.hu megjelenítésére, muködésére és fenntartására vonatkozó muszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, az oldalon feltüntetett, felhasznált és az Eladólak.hu oldallal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetot illeti, azok az Üzemelteto külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi eloírásoknak megfeleloen használhatók fel.
Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében az Eladólak.hu felhasználója az on-line hozzáférésen túl kizárólag azok egyes részeinek a Felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történo rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történo másolására, átvételére, adatbázisban történo tárolására, letölthetové tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történo hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
Amennyiben a hirdetési szabályzat feltételeit az Üzemelteto a jövoben módosítja, a változásokat az Eladólak.hu oldalon megfeleloen közzéteszi és a módosításra a Felhasználók figyelmét felhívja.

Leállások

Az Üzemelteto nem vállal felelosséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár elozetes értesítés nélküli - szüneteltetésébol, illetve a teljes leállításából eredo károkért, továbbá nem vállal felelosséget a változtatásokból eredo károkért sem.

Egyéb rendelkezések

Az Eladólak.hu oldal szolgáltatásainak használatával a Felhasználók elfogadják a jelen szerzodés feltételeit. Az Eladólak.hu jogosult a szerzodés bármikori módosítására. A módosítást követoen a szolgáltatás további használata a Felhasználó részérol a szerzodés módosításának elfogadását jelenti.